Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie.

Niniejsza monografia to nowa interpretacja faktów z ostatnich miesięcy pokoju i samej kampanii wrześniowej.

Kampania wrześniowa, poprzedzająca ją walka dyplomatyczna, toczące się w jej trakcie działania zbrojne, wreszcie jej następstwa dla Polski – to wszystko ciągle jest przedmiotem niezmiernie pasjonujących badań i studiów. Wydarzenia te, podobnie jak inne dziejowe przełomy historyczne, często są opisywane z punktu widzenia narracji historycznej, która w danym kontekście politycznym i społecznym jest dominująca i pożądana przez różne ośrodki opiniotwórcze. Publikacja rzuca na te wydarzenia nowe światło i skłania do ponownej dyskusji na temat tych kluczowych z perspektywy naszej historii wydarzeń.

Historia administracji .

Podręcznik akademicki poświęcony historii administracji jako kluczowej sfery działalności państwa i społeczeństwa od czasów starożytnych po współczesność.

Następujący po 1990 r. intensywny rozwój wyższego szkolnictwa prywatnego spowodował także swoisty renesans studiów na kierunku administracja. Jednym z istotnych przedmiotów wprowadzających w studia na tym kierunku jest historia administracji. Wydaje się bowiem i oczywiste, i konieczne, by student mający poznawać różnorakie zagadnienia związane z ustrojem i funkcjonowaniem współczesnej administracji, dysponował odpowiednią perspektywą historyczną. Ta winna mu wyjaśniać problematykę powstawania określonych instytucji i form działania administracji w długim procesie historycznym. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie istniejących dziś rozwiązań.

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Niniejsza monografia jest podręcznikiem dla studentów chcących poznać historię ustroju Polski w XX wieku.

Historia ustroju naszego kraju w XX wieku była niemniej ciekawa, tragiczna, pełna dziejowych zwrotów akcji, co historia polityczna i społeczna Polaków w stuleciu wojen i totalitaryzmów.

Niniejsza monografia jest dokładnym zapisem i analizą zmian ustrojowych Państwa Polskiego, kontekstów historycznych, w jakich się te zmiany dokonywały oraz skutków dla systemu państwowego i społecznego, jakie niosły te zmiany.

Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały.

Publikacja w wyczerpujący sposób opisuje prawne aspekty tragicznej śmierci elity Polskiego Narodu ze śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonką na czele. Autorzy nie stronią od stawiania ważnych pytań, które wciąż domagają się odpowiedzi.

Katastrofa ta – zważywszy na jej śmiertelne pokłosie w postaci straszliwej śmierci 96 osób, prawdziwej elity politycznej i wojskowej Narodu Polskiego, z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką Marią Kaczyńską na czele, jak również na wieloletnie już cierpienia Ich Bliskich może i powinna być określana mianem Tragedii Smoleńskiej. Z kolei, uwzględniając jej mroczne okoliczności, a zwłaszcza miarę jej zafałszowania w raportach MAK-u i komisji Millera, a także odrzucenie przez Rosję jakiegokolwiek współdziałania w dobrej wierze dla wyjaśnienia jej przebiegu i jej skutków – może i powinna być nazywana także wielką Tajemnicą Smoleńską.

Polityka terytorialna jako polityka publiczna.

Podręcznik akademicki ukazujący problematykę polityki lokalnej w aspekcie prawnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym.

Polityka regionalna to przestrzeń współdziałania organów centralnych, samorządowych i społeczeństwa obywatelskiego. To też sfera życia publicznego, która ma wielki bezpośredni wpływ na obywateli, a i oni sami są ważnym czynnikiem kształtującym różne wymiary tejże polityki. Niniejsza monografia opisuje różne wymiary polityki regionalnej, a także wskazuje na jej wzajemne powiązania i wpływy z lokalnymi społecznościami.

Rzeczpospolita polsko-litewska.

Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej.

Ustrój polityczny, gospodarczy i społeczny Rzeczypospolitej, charak-ter jej rozwiązań wewnętrznych, pozwalających utrzymywać spoistość pomimo głębokiego pluralizmu narodowościowego, wyznaniowego i kulturalnego, nie miały ówcześnie żadnego odpowiednika. Demokratyczne standardy panujące w tym państwie oraz stopień poszanowania praw i swobód obywatelskich wyprzedzały o stulecia rozwiązania dominujące w ówczesnym świecie. Celem naszych studiów w przedkładanym opracowaniu jest pokazanie, jak na tle rozwiązań europejskich wyglądały podstawowe instytucje ustrojowe Rzeczypospolitej polsko-litewskiej.

Historia ustrojów państw.

Przekrojowa monografia poświęcona ustrojom państwowym od czasów starożytnych, aż po współczesność.

Podstawowym celem, przyświecającym autorowi niniejszego podręcznika było to, by przy zachowaniu wymogu prezentacji podstawowej faktografii, lokalizującej również problematykę ustrojową danego kraju w konkretnej sytuacji historycznej i społecznej, dążyć jednocześnie w ramach wielkich całości do ujęć przeglądowych, uwzględniających elementy komparatystyczne. Stąd niemal każda część poprzedzona została rozdziałem charakteryzującym podstawowe zagadnienia ustrojowe prezentowanej epoki.