archeologia

Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu Early medieval and early modern burial site in Pień

pod redakcją / edited by Dariusz Poliński

Recenzje / Reviews
prof. dr hab. Andrzej Buko
prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Redakcja naukowa / Scientific editing
Dariusz Poliński

Tłumaczenia / Translation
Kamilla Karykowska
Layout & DTP
FIRET – Iwona i Paweł Banasiakowie

Projekt okładki / Cover
Beata Króliczak-Zajko

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej