Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Recenzenci:
dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Redaktor prowadzący:
Beata Króliczak-Zajko
Korekta:
Aneta Dąbrowska-Korzus
Opracowanie graficzne:
Beata Króliczak-Zajko
Skład:
Paweł Banasiak
Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Dagna Czerwonka
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej