Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba

Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Górski
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Redakcja: Marta Malinowska-Reich
Korekta: Anna Filipska
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: FIRET

Copyright by © Ludwik Stanisław Szuba & Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
oraz Jagieloński Instytut Wydawniczy
Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej