Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Rzeczpospolita polsko-litewska.

Grzegorz Górski

Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej.

Ustrój polityczny, gospodarczy i społeczny Rzeczypospolitej, charak-ter jej rozwiązań wewnętrznych, pozwalających utrzymywać spoistość pomimo głębokiego pluralizmu narodowościowego, wyznaniowego i kulturalnego, nie miały ówcześnie żadnego odpowiednika. Demokratyczne standardy panujące w tym państwie oraz stopień poszanowania praw i swobód obywatelskich wyprzedzały o stulecia rozwiązania dominujące w ówczesnym świecie. Celem naszych studiów w przedkładanym opracowaniu jest pokazanie, jak na tle rozwiązań europejskich wyglądały podstawowe instytucje ustrojowe Rzeczypospolitej polsko-litewskiej.

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

ISBN 978-83-65824-04-2

Zobacz też

Zobacz więcej