Procedura wydawnicza

Osoby zainteresowane wydaniem książki w JIW proszone są o przesłanie pliku tekstowego z jej pełnym zapisem. Ewentualne materiały dodatkowe (fotografie, skany) wraz z opisem prosimy przygotować osobno jako bitmapy (jpg, tiff).

Plik tekstowy powinien być przygotowany w formacie A4, bez formatowania.

Ponadto umieszczenie w publikacji tekstów oraz materiałów graficznych (fotografii, rysunków, wykresów, tabel) pochodzących z innych dzieł chronionych prawem autorskim, jest możliwe tylko w przypadku pozyskania i dostarczenia pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Po otrzymaniu pracy zostaje ona poddana sprawdzeniu programem antyplagiatowym, a następnie skierowana do recenzji wewnętrznej. Gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, pracę przekazuje się do właściwej procedury recenzyjnej opisanej w zasadach recenzowania publikacji naukowych (w zakładce publikuj w JIW \ standardy etyczne).

Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzyjnego i przyjęciu książki do publikacji, wydawnictwo zawiera umowę z jej autorem lub redaktorem naukowym.

Po dopełnieniu formalności tekst przekazany zostaje do prac redakcyjnych obejmujących opracowanie redakcyjne i korektę, projekt, skład oraz druk.