Standardy etyczne

Jagielloński Instytut Wydawniczy (JIW) stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom publikacyjnym, nadużyciom i nierzetelności autorskiej. W tym celu stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE), które są dostępne na stronie internetowej https://publicationethics.org/resources/code-conduct

Zasady etyki publikacyjnej

 1. Zgłaszając do publikacji swoją pracę autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przedłożony tekst jest utworem oryginalnym, nie stanowi w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 2. Wykorzystane w publikacji przez autora materiały ilustracyjne, tabele, cytaty i komentarze innych osób muszą być odpowiednio oznaczone.
 3. Wszystkie materiały wykorzystane przy tworzeniu publikacji muszą być wymienione w wykazie źródeł.
 4. Autor przekazując JIW pracę do publikacji wyraża zgodę na sprawdzenie jej programem antyplagiatowym oraz na porównanie jej treści z publikacjami opublikowanymi wcześniej w tradycyjnej formie.
 5. Autor jest zobowiązany podać informację o wszystkich osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania dzieła (zapobieganie zjawisku ghostwriting, czyli ukrywaniu czyjegoś udziału w powstaniu dzieła).
 6. Autor nie może podawać jako współautorów osób, które nie przyczyniły się do powstania publikacji (zapobieganie zjawisku guest authorship).
 7. W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić procentowy udział w powstanie pracy każdego ze współautorów.
 8. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej JIW postępuje zgodnie z algorytmem stworzonym przez COPE. (http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
 9. Autor jest zobowiązany do poinformowania JIW o źródłach finansowania badań i zamieszczenia tej informacji w publikacji, której to dotyczy, zwłaszcza jeśli środki pochodzą z grantów z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub innej instytucji czy stowarzyszenia.
 10. JIW zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Procedura recenzji

 1. Każda zgłoszona do publikacji praca naukowa oraz praca pod redakcją naukową jest wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora pracy.
 2. Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej i w bliskich stosunkach osobistych z autorem recenzowanego tekstu. Recenzent nie powinien też podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający np. z wzajemnej rywalizacji lub współpracy z autorem.
 3. JIW zadba o to, aby recenzentami zostały osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i dorobek naukowy w danej dziedzinie, niezbędne do dokonania właściwej oceny przedłożonej do publikacji pracy naukowej.
 4. Recenzenci zapewniają recenzje sprawiedliwe, obiektywne i rzetelne.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną rekomendacją o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Recenzent może zaproponować zmiany redakcyjne lub merytoryczne w tekście, które JIW przekaże autorowi. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do zawartych w recenzji krytycznych uwag i poprawienia tekstu.
 6. W przypadku publikacji danego tekstu, imiona i nazwiska recenzentów są zamieszczane na stronie redakcyjnej książki.